Geraldo Rivera at dedication

Geraldo Rivera at dedication (Photo/Douglas Healey)

Geraldo Rivera at dedication

Geraldo Rivera visits Opengate Geraldo Rivera House in Yorktown Heights, NY Thursday Aug. 12, 2010 (Photo/Douglas Healey).Geraldo Rivera vistists Open Gate Geraldo Rivera House in Yorktown Heights, NY Thursday Aug. 12, 2010 (Photo/Douglas Healey).